Skip to content

Eis Leit an de Kommissiounen

KOMMISSIOUN FIR D’FAMILIE AN DEN 3. ALTER

KOMMISSIOUN FIR Verkéier an Transport

FINANZKOMMISSIOUN

Bautekommissioun

ChancegläichheetSKOMMISSIOUN

KommissioUn vir Sport an Fräizäit

KULTURKOMMISSIOUn

Ëmwelt KOMMISSIOUN

TOURISMUSKOMMISSIOUN

JUNGENDKOMMISSIOUN

INTEGRATIOUNSKOMMISSIOUN

SCHOULKOMMISSIOUN

KOMMISSIOUN FIR D’Promotioun an d’Entwécklung vun der lokaler Wirtschaft