CSV an de Kommissiounen

CSV stellt 32 Vertrieder an den 12 kommunale Kommissiounen.

Sie all engagéieren sech op ganz verschidde Gebitter an ënnerstëtzen de Schäfferot mat hieren Iwwerleeungen an Ureegungen an der alldeeglecher Politik. Op déi Manéier hunn nieft de Conseilleren och Bierger Méiglechkeet sech aktiv fir Belange vun der Gemeng mat an ze bréngen. D’Avis’en vun de Kommissiounen hunn e reng consultative Charakter.

All Kommissioun besteet aus dem President, dem Sekretär, de Memberen an de Membres suppléants. Je no Besoin treffen se sech teschent 3 an 12 mol pro Joer.
Verschidde Kommissiounen si vum Gesetz aus obligatoresch: Commission scolaire, Commission des loyers an Commission consultative pour étrangers (bei méi wéi 20% Auslännerundeel).


COMMISSION DE LA FAMILLE ET DU 3IÈME AGE

// Klaty Sandra – Wasserbillig

// Philippe Carlo – Mertert

// Falkenberg Stella – Mertert


COMMISSION DE LA CIRCULATION ET DU TRANSPORT

// Scheid Alain – Wasserbillig

// Warnier François – Wasserbillig

// Dosseray Patrick – Mertert 


COMMISSION DES FINANCES MEMBRE

// Scheid Alain  – Wasserbillig

// Van Beusekom Jost – Mertert 


COMMISSION DES BÂTISSES

// Leonardy Aly – Mertert

// Dosseray Patrick – Mertert 


COMMISSION POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES

// Hirtt Cilly – Wasserbillig

// Gretsch Stephanie – Mertert

// Luciani Lynn – Wasserbillig


COMMISSION DU SPORT ET DES LOISIRS 

// Scheid Alain – Wasserbillig

// Philippe Carlo – Mertert

// Klaty Sandra – Wasserbillig


COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES 

// Warnier François – Wasserbillig

// Begma Germaine – Mertert

// Maller Jos – Wasserbillig


COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT

// Warnier François – Wasserbillig

// Van Beusekom Joost – Mertert 

// Hopp Fernand – Mertert


COMMISSION DU TOURISME 

// Hirtt Cilly – Wasserbillig

// Hopp Fernand – Mertert

// Dosseray Patrick – Mertert 


COMMISSION DES JEUNES

// Aissaoui-Oberweis Miriam – Wasserbillig

// Gretsch Pierre – Mertert

// Urbing Serge – Mertert


COMMISSION D’INTÉGRATION

// Klaty Sandra – Wasserbillig

// Weiss Doris – Mertert


COMMISSION SCOLAIRE

// Scheid Alain – Wasserbillig

// Weber-Leonardy Christiane  – Mertert

ELTEREVERTRIËDER  

// Klaty Sandra – Wasserbillig

// Weber-Leonardy Christiane  – Mertert