Onse Comité

Zousätzlech zu de Comitésmemberen huelen och d’CSV-Vertrieder aus de Gemengekommissiounen un de Reunioune vum Comité vun der C.S.V. Mäertert-Wasserbëlleg deel.

Président
Patrick
Dosseray
Vice-Président
Cilly
Nuszkowski-Hirtt
Alain
Scheid
Secrétaire
Joost
Van Beusekom
Trésorier
François
Warnier
Membre
Germaine
Begma-Parisse
Stéphanie
Gretsch
Arthur
Grossinet
Fernand
Hopp
Aly
Leonardy
Carlo
Philippe
Serge
Urbing
Doris
Weiss-Halke
Thierry
Zehren